Dr.Feldmaņa privātklīnikas
SIA “KEFISS” datu apstrādes politika

 1. Pārzinis un tā kontaktpersona
  1.1.Pārzinis personas datu pārstrādē ir Dr.Feldmaņa privātklīnika SIA “KEFISS” (turpmāk – Klīnika), reģistrācijas numurs 40003811605, adrese: Dzīparu iela 8, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130, tālrunis 20004707 , elektroniskā pasta adrese: klinika@drfeldmanis.lv

2. Vispārīgie jautājumi

  2.1.Personas datu apstrādes politikas (turpmāk- apstrādes politika) mērķis ir sniegt fiziskajai personai – Datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu, kā to nosaka Eiropas Parlamaenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsradzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

  2.2.Apstrādes politiku piemēro personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz Klīnikas pacientiem un apmeklētājiem, kā arī interneta mājaslapas apmeklētājiem.

  2.3.Apstrādes politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē (klātienē, interneta mājaslapā, drukātā formā vai telefoniski) Datu subjekts sniedz personas datus.

  2.4.Personas datu sniegšana ir priekšnosacījums ārstniecības pakalpojuma saņemšanai. Tās nesniegšanas gadījumā ārstniecības pakalpojums nevar tikt sniegts vai tā sniegšana ir iespējama ierobežotā apjomā.

 3. Personas datu apstrādes nolūki un juridiskais pamats

  3.1.Personas datu apstrādes nolūki ir ārstniecības pakalpojuma sniegšana, tai skaitā, iepriekšēja pieraksta organizēšana, medicīnisko ierakstu izdarīšana un glabāšana, ārstu konsultāciju, manipulāciju, izmeklējumu veikšanu, tai skaitā nosūtīšana pie citiem speciālistiem un uz laboratoriskiem izmeklējumiem, recepšu izrakstīšanai, darba nespējas lapu un citu dokumentu izdošana, norēķinu apstrāde un citām normatīvajos aktos noteiktajām ārstniecības pakalpojuma ietvaros veicamajām darbībām, pacientu iesniegumu izskatīšanai un pakalpojuma kvalitātes kontrolei, noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana, personas datu apstrādes incidentu izmeklēšana.

  3.2.Apstrādes politikas 3.1.punktā minētais datu apstrādes nolūku uzskaitījums ir indikatīvs un Datu subjekta personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem tieši neminētiem mērķiem, kuri ir cieši saistīti ar iepriekš norādītajiem un nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.

  3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats: Vispārīgā datu aizsardzības regulas 9.panta 2.punkta a) apakšpunktam: datu subjekts ir devis nepārprotamu piekrišanu šo personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem, b) apakšpunktam: apstrāde ir vajadzīga, lai realizētu pārziņa pienākumus un īstenotu pārziņa vai datu subjekta konkrētas tiesības nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma un sociālās aizsardzības tiesību jomā, c) apakšpunktam: apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, ja datu subjekts ir fiziski vai tiesiski nespējīgs dot savu piekrišanu; f) apakšpunktam: apstrāde ir vajadzīga, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības; h) daļai apstrāde ir vajadzīga profilaktiskās vai arodmedicīnas nolūkos, darbinieka darbspējas novērtēšanai, medicīniskas diagnozes, veselības vai sociālās aprūpes vai ārstēšanas vai veselības vai sociālās aprūpes sistēmu un pakalpojumu pārvaldības nodrošināšanas nolūkos, i) apakšpunktam apstrāde ir vajadzīga sabiedrības interešu dēļ sabiedrības veselības jomā, j) apakšpunktam apstrāde ir vajadzīga arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos, vai statistikas nolūkos, Ārstniecības likums, Pacientu tiesību likums un uz šo likumu pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi, kā arī citi Klīnikas darbību reglamentējoši normatīvie akti.

4.Personas datu saņēmēji

    4.1.Personas datu saņēmēji var būt Pacientu tiesību likuma 10.pantā noteiktās personas.

    4.2.Klīnika nenodod personas datus, ja tā nevar pārliecināties par saņēmēja identitāti un tā tiesībām saņemt datus, kā arī ja pastāv aizdomas, ka Datu subjekta uzrādītā identitāte nesakrīt ar tā patieso identitāti.

    4.3.Klīnikas personas datu apstrādē var iesaistīt citas personas, slēdzot par to rakstveida līgumu un nodrošinot pietiekamas garantijas, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi tādā veidā, ka apstrādē tiks ievērotas normatīvo aktu prasības datu aizsardzībā.

    4.4.Personas dati netiks nodoti uz trešajām valstīm (valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas) vai starptautiskām organizācijām.

5.Personas datu glabāšana un iznīcināšana

    5.1.Personas datu glabāšanas ilgums tiek noteikts pēc šādiem kritērijiem:

    5.1.1.glabājot personas datus tiek ievēroti termiņi, kas noteikti normatīvajos aktos

    5.1.2. ja personas datu glabāšanas termiņi nav noteikti normatīvajos aktos, tad glabāšanas termiņu nosaka Klīnika.

    5.2. Medicīnas ieraksti un dokumenti tiks glabāti Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr. 265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” noteiktajos termiņos”.

    5.3. Personas dati, kas ietverti saimnieciska rakstura dokumentos, rēķinos u.c. tiek glabāti ievērojot likuma “Par grāmatvedību” noteikumus, kas paredz glabāšanas termiņu ne mazāku par 5 gadiem, ar mērķi, lai būtu iespējams konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.

    5.4.Videonovērošanas ceļā iegūtie personas dati (videoieraksti) tiek glabāti ne ilgāk kā 30 dienas no to veikšanas dienas;

     5.5.Jebkurā gadījumā personas dati tiek glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams nolūkiem, kādos tie tiek apstrādāti, paredzot saprātīgu laika periodu datu iznīcināšanai. Dati tiek iznīcināti drošā veidā. Drukātie personas datus saturošie materiāli tiek iznīcināti tos sasmalcinot vai citā drošā veidā. Elektroniskie dati tiek iznīcināti tos neatgriezeniski dzēšot.

     5.6.Ja personas dati ir pilnībā anonimizēti, no datu aizsardzības viedokļa to glabāšanai nav ierobežojumu.

6. Datu subjekta tiesības

     6.1.Datu subjektam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt Klīnikai piekļuvi saviem personas datiem, pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Klīnikas pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

     6.2. Saņemot Datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Klīnika izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem, izņemot gadījumus, kad Klīnika nespēj identificēt datu subjektu.

      6.3. Pacientam ir tiesības saņemt bez maksas vienu kopiju gadā ar saviem Klīnikā apstrādē esošiem personas datiem.

      6.4. Šā dokumenta 6.3. punktā minētās informācijas saņemšana un/vai izmantošana var tikt ierobežota ar mērķi novērst nelabvēlīgu ietekmi uz citu personu (tostarp Klīnikas darbinieku) tiesībām un brīvībām.

      6.5. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

7. Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

    7.1.Klīnikas mājaslapa var izmantot sīkdatnes.

    7.2.Klīnikas mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Klīnika nenes atbildību.

8.Izmaiņas apstrādes politikā

    8.1.Klīnika patur tiesības veikt izmaiņas savā Apstrādes politikā, ja mainās noteikti apstākļi, kuri iespaido personas datu apstrādes regulējumu.

     8.2.Klīnika saglabā Apstrādes politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas Klīnikas mājaslapā.